گروه ساختمان
شرکت ساختمانی معلم
تامین مسکن فرهنگیان

گروه خدمات رفاهی
زاگرس
شرکت لیزینگ فرهنگیان
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان

گروه صنایع آموزشی وIT
ایران ارقام
صنایع آموزشی
تجهیزات مدارس ایران
شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی

گروه انرژی
پتروفرهنگ
کیمیای پارس خاورمیانه
پتروشیمی مروارید
شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان (مفنا)
شرکت پتروشیمی خراسان

گروه صنعت
بازرسی مهندسی ایران
میرداد
آلوپن
گروه صنعتی پلور سبز
ماشین سازی اراک
شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

گروه بورس، بانک، بیمه
خدمات بیمه ای شرف اطمینان
بانک سرمایه
شرکت سرمایه گذاری فرآیند
بیمه معلم
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
شرکت خدمات بیمه ای امید آسایش و سرمایه ایرانیان
شرکت توسعه تجارت و خدمات فرهنگیان کیش