نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

ابوالفتح کرم زاده

تلفن :

02433366187

02432225850

فکس :

02432222474

آدرس :

 خیابان خرمشهر جنب بانک ملت پلاک 151               

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

شاهپور نظری

تلفن :

02433444056

فکس :

02433448058

آدرس :

بلوار دارالقران پشت اداره مخابرات حضرت قائم اداره كل آ.پ