نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 رسول حیدری

تلفن :

05433508080

فکس :

 05433513790

آدرس :

 زاهدان میدان 15 خرداد ساختمان نهضت سواد آموزی سابق

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

غلامرضا اخگر

تلفن :

05412411950

فکس :

05412411950

آدرس :

خ آزادی اداره كل آ.پ