نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 مهران خلیلی ساروی

تلفن :

 01133393447

فکس :

 01133392337

آدرس :

 ساری بلوار آزادی جنب عمارت شهرداری

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

غلامرضا خلیلی

تلفن :

01133310876

فکس :

01133314301

آدرس :

ساری میدان امام حسین خ فرهنگ اداره كل آ.پ