نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 مهران خلیلی ساروی

تلفن :

 01133393447

فکس :

 01133392337

آدرس :

 ساری -خیابان آزادی -جنب عمارت شهرداری- ناحیه 2 آموزش و پرورش