نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 غلامرضا شیرازی

تلفن :

05832236886

فکس :

05832242553

آدرس :

 بجنورد- خیابان امام خمینی - روبه روی خیابان بسیج- نبش کوچه زنبق