نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 نعمت عبدی

تلفن :

05132219777

فکس :

 05132256014

آدرس :

 ممشهد بلوار مدرس جنب بیمه البرز ساختمان شماره 2 اداره آموزش و پرورش (ساختمان نهضت سوادآموزی)

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

 موسی عبداللهی

تلفن :

05132234484

فکس :

05132234484

آدرس :