نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 نعمت عبدی

تلفن :

05132219777

فکس :

 05132256014

آدرس :

 مشهد- بلوار مدرس - ساختمان شماره 2 اداره آموزش و پرورش