نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 سیدمجید سیدنور

تلفن :

 06133365609

فکس :

 06133337767

آدرس :

اهواز- فلکه ساعت - اداره کل آموزش و پرورش