نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 مهدی سیاری                             

تلفن :

 05632416853

فکس :

 05632416853

آدرس :

 بیرجند -سجاد شهر- روبری امامت 41- ساختمان شماره 2 اداره کل آموزش و پرورش