نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 مهدی سیاری                             

تلفن :

 05632416853

فکس :

 05632416853

آدرس :

 بیرجند سجاد شهر روبری مسجد سیدالشهداء ساختمان شماره 2 اداره کل آموزش و پرورش 

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

 

تلفن :

 

فکس :

 

آدرس :