نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 خدامراد عسگری

تلفن :

08338250652

فکس :

08338248640

آدرس :

 بلوار شهید بهشتی نرسیده به سه راهی 22 بهمن مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

حسن فرزادفر

تلفن :

08328243779

فکس :

08328243779

آدرس :

فاز 1 فرهنگیان اداره كل آ.پ