نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 احمد حسن زاده 

تلفن :

03432226199

فکس :

03432226199

آدرس :

 کرمان -خیابان معلم- روبروی اداره کل آموزش و پرورش استان