نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 احمد حسن زاده 

تلفن :

03432226199

فکس :

 03432226240

آدرس :

 خیابان معلم روبروی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

بختیار محمدی سلیمانی

تلفن :

03412226240

فکس :

03412226240

آدرس :

خ معلم اداره كل آ.پ