نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

علی عسکر احمدی

تلفن :

08432225850

فکس :

 08432222474

آدرس :

 ایلام میدان شهید کشوری جنب بانک مسکن

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

جبار نجفی

تلفن :

٠٨٤٣٢٢٢٢٤٧٤

فکس :

٠٨٤٣٢٢٢٢٤٧٤

آدرس :

  ایلام میدان شهید کشوری جنب بانک مسکن