نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 مهدی قاسمی                         

تلفن :

02536616363

فکس :

 

آدرس :

میدان سعیدی بلوار هفت تیر کوچه شماره 7 نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان 

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

 سعیدشیری

تلفن :

02532937549

فکس :

02532938030

آدرس :

بلوار امین كوچه شماره 2 اداره كل آ.پ