نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 مجید حق نگهدار

تلفن :

 07132347040

فکس :

 07132354190

آدرس :

شیراز خیابان معدل اداره کل استثنایی آموزش و پرورش 

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

تلفن :

فکس :

آدرس :