نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

 سیدمجید حق نگهدار

تلفن :

 07132347040

فکس :

 07132354190

آدرس :

شیراز- خیابان اختر- خیابان معدل غربی- اداره کل استثنایی آموزش و پرورش - طبقه سوم