نماینده استان

نام و نام خانوادگی :      

 محمدعلی خادم القرآن                                                  

تلفن :

 031-36672017

فکس :

 

آدرس :

 بلوار آیینه خانه حدفاصل 33پل و پل فردوسی کوچه آیینه خانه ساختمان معاونت سوادآموزی طبقه همکف

 

رابط استان

نام و نام خانوادگی :

خداداد آقایی

تلفن :

 031-36672017

فکس :

 

آدرس :

 بلوار آیینه خانه حدفاصل 33پل و پل فردوسی کوچه آیینه خانه ساختمان معاونت سوادآموزی طبقه همکف