نماینده استان

نام و نام خانوادگی :

علی کریمی

تلفن :

03832227051

فکس :

03832227051

آدرس :

 شهر کرد - بلوارطالقانی- روبروی مصلی- اداره کل آموزش و پرورش