نماینده استان

 نام و نام خانوادگی :

 رسول سیروس رضایی

 تلفن :

04433486344

 فکس :

04433469832

 آدرس :

ارومیه خیابان کاشانی جنب درمانگاه فرهنگیان

 

 رابط استان

 نام و نام خانوادگی :

 عسگر سعادت كشتیبان

 تلفن :

0443223860

 فکس :

 0411-32222046

 آدرس :

 خ امام نبش خ خیام اداره كل آ.پ ارومیه