نماینده استان

 نام و نام خانوادگی :

 رسول سیروس رضایی

 تلفن :

04432225110

 فکس :

04432225110

 آدرس :

ارومیه - خیابان کاشانی - جنب درمانگاه فرهنگیان