ضریب نفوذ آبان ماه 95

ردیف

استان

تعداد کل فرهنگیان

اعضای صندوق

درصد

1

کهگیلویه

14,274

14,240

100%

2

ایلام

11,049

10,941

99%

3

کرمان

44,741

44,121

99%

4

قزوین

14,998

14,549

97%

5

آذربایجان شرقی

45,530

43,918

96%

6

خراسان جنوبی

14,490

13,747

95%

7

چهارمحال

15,697

14,853

95%

8

اردبیل

19,235

18,154

94%

9

همدان

23,472

21,883

93%

10

زنجان

14,828

13,750

93%

11

مراکزمتفرقه

9,756

8,989

92%

12

تهران شهرستانها

46,784

43,103

92%

13

بوشهر

13,679

12,595

92%

14

مازندران

40,384

37,064

92%

15

فارس

62,132

56,826

91%

16

اصفهان

55,458

50,690

91%

17

مرکزی

14,939

13,554

91%

18

گیلان

28,498

25,843

91%

19

خراسان رضوی

83,471

75,619

91%

20

خراسان شمالی

14,844

13,423

90%

21

تهران

59,545

53,701

90%

22

سمنان

8,749

7,744

89%

23

قم

14,298

12,645

88%

24

البرز

23,589

20,796

88%

25

یزد

14,445

12,781

88%

26

کرمانشاه

26,861

23,569

88%

27

خوزستان

57,667

49,814

86%

28

لرستان

27,316

22,918

84%

29

هرمزگان

25,401

20,693

81%

30

آذربایجان غربی

35,972

29,164

81%

31

سیستان و بلوچستان

36,332

28,706

79%

32

گلستان

21,229

16,770

79%

33

کردستان

24,361

18,854

77%

جمع کل :

964,024

866,017

90%