گذری بر تجربیات معجزه گر اقتصادی مالزی و سکان دار اصلاحات اقتصادی ترکیه

1394/4/6
 • استفاده از تجربیّات شفّاف و مدیریّت طولانی و
 • بسیار موفّق وزیبای دکتر مهاتیر محمد، نخست وزیر
 • اسبق مالزی که هرگز شعار کلّی و غیرعملی نداد،
 • کشور فقیر مالزی چند قومیّتی را با درآمد ...

اهمیت یکپارچگی در سازمان

1394/4/6
 • با پیشرفت جوامع بشری و تحول کسب وکارهای
 • کوچک به سازما نهای بزرگ که نیازمند وظایف
 • گسترده تر و پیچیده تر و منابع انسانی بیشتری،
 • است، هماهنگی میان اجزاء و فرآیندهای این گونه
 • سازمان هاتبدیل به چالشی روزافزون شده است...

کاربردفناوری اطلاعات و ارتباطات در مهندسی ارزش

1394/4/6
 • همه ساله بخش زیادی از اعتبارات و
 • منابع مالی کشور صرف سرمایه گذاری در
 • پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی میشود،...

مطالعه تطبیقی صندوق های سرمایه گذاری معلمان درکشورهای ایران، آمریکا و کانادا

1394/3/20
 • مؤسسات و صندوق های سرمایه گذاری با موضوع
 • بازنشستگی دارای پیشینه طولانی و گاه بیش از یک سده است...