صندوق ذخیره فرهنگیان
  • 021-43376
  • English
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
جمعه 22 بهمن 1395 معاون امور شرکت ها

امیر انباردار

سوابق علمی:

کارشناسی از دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی:

  • دبیر و مدیر آموزش و پرورش منطقه ١٤ سال ٥٩ الی ٦١
  • مدیر آموزش ضمن خدمت جهاد سازندگی سال ٦٣ الی ٦٩
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بذر استقلال سال ٦٩ الی ٧١
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گوشت زیاران سال ٧١الی ٧٦
  • مدیرنظارت برهلدینگ ها شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سال ٧٦ الی ٨٥
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ پروتئینی پگاه سال ٨٥ الی ٨٩
  • مدیر نظارت بر هلدینگ ها شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سال ٨٩ الی ٩٥