شركت سهامي پتروشيمي خراسان، بزرگ ترين مجتمع توليد محصولات پتروشيمي در شمال و شمال شرق كشور است. اين مجتمع در سال 1371 در بجنورد، مركز استان خراسان شمالي تاسيس و از تيرماه 1375 با آغاز بهربرداري، رسما در شمار بنگاه هاي صنعتي و توليدي كشور قرار گرفت.

موضوع فعاليت

   توليد محصولات پتروشيمي شامل: آمونياك، كود اوره و كريستال ملامين

خوراك / ظرفيت

   خوراك اصلي مجتمع پتروشيمي خراسان گاز طبيعي است و از شبكه سراسري گاز كشور در خانگيران سرخس تامين مي شود. ظرفيت توليدي اين شركت شامل؛ 1000 تن آمونياك، 1500 تن  كود شيميايي اوره و 60 تن كريستال ملامين در روز است.

 

Khorasan