معرفی شرکت:

شرکت توسعه تجارت و خدمات فرهنگیان کیش در سال 1394 با هدف ارائه خدمات تامین مالی، سرمایه گذاری، بازرگانی و همچنین خدمات رفاهی به فرهنگیان عضو موسسه با مشارکت موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان (50 درصد) و شرکت توسعه تجارت بین‌المللی ایران و چین (50 درصد) تاسیس شد.

موضوع فعالیت:

ارائه خدمات تامین مالی، سرمایه گذاری و بازرگانی به موسسه و شرکت های تابعه و همچنین ارائه خدمات رفاهی به فرهنگیان عضو موسسه