شرکت پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي در سال 1369 فعاليت خود را با طراحي نظام جامع انفورماتيک وزارت آموزش و پرورش آغاز کرد و متعاقب آن توليد ، پياده سازي و عملياتي نمودن سيستم هاي نرم افزاري نظام جامع مشتمل بر سي و سه سيستم يکپارچه را در سراسر کشور آغاز نمود. اين سيستم ها کليه امور آموزشي دانش آموزان مدارس سراسر کشور و امور اداري بيش از يک ميليون نفر کارکنان شاغل در آموزش و پرورش را از بدو استخدام تا پايان بازنشستگي در کل کشور تحت پوشش قرار داده اند . همچنين کليه امور مالي ، صدور ابلاغ ، آمارگيري و کنترل عوامل آموزشي کشور توسط اين سيستم ها به صورت مکانيزه انجام مي شود . شرکت پژوهش و نو آوري صنايع آموزشي در حال حاضر به عنوان يکي از شرکت هاي نرم افزاري مطرح کشور در حوزه توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارشي داراي رتبه یک از شوراي عالي انفورماتيک است . اکنون توليدات شرکت علاوه بر وزارت آموزش و پرورش در بيش از دويست سازمان دولتي پياده سازي شده است و با کمک متخصصين وکارشناسان مجرب پشتيباني مي شوند . بر پايه تجارب چندين ساله و بر اساس پژوهش هاي مستمر در حوزه توليد نرم افزار هاي کاربردي ، در سال هاي اخير ، شرکت موفق به طراحي و توليد محصولات نوين با جديدترين تکنولوژي ها و متدولوژي هاي روز صنعت نرم افزار شده است که چند نمونه از آنها عبارتند از:

وب سایت شرکت پژوهش و نوآوری:

pajohesh va noavari

www.eduinf.com